Tall fra Politidirektoratet og Riksadvokaten viser at økonomisk kriminalitet og seksualforbrytelser er lovbruddene som har økt mest de siste årene. Politiet og justismyndighetene har da også styrket innsatsen mot denne gruppen kriminelle, og domstolene har anlagt en strengere linje i straffeutmålingen.

 

Det er de store internasjonale skandalene som får førstesidene i mediene, men det skjer likeså fullt her hjemme og vi vet at korrupsjon og økonomisk mislighold også foregår i idrettsorganisasjonene. Til eksempel nevnes Manglerud Star-saken, hvor millioner av kroner ble unndratt klubbkassa til fotballklubben. Og en mindre kjent sak fra Sør-Trøndelag tingrett, hvor en kasserer i en klubb ble dømt for underslag etter å ha overført 100 000,- fra foreningenskonto til dekning av privat spillegjeld.

 

At mørketallene av saker er store, vet vi – hvor store, er imidlertid spørsmålet.

 

Eksperter på området er bekymret. På årsmøte til Transparency International Norge i mai, ble det blant annet snakket om risikoen for at idretten blir brukt som en brikke i et politisk spill og en kamp om posisjon og makt. Idretten genererer betydelige verdier, uten at det nødvendigvis er enkelt å se omfanget av og holde kontroll på. Faren for at noen vil utnytte dette er stor, og derfor er det viktig å være bevisste risikoen og sørge for å gjøre så gode forebyggende tiltak som mulig.

 

Helt grunnleggende er å være klar over organisasjonens svakheter. Som regel kommer de frem som en kjedelig overraskelse når skaden allerede er skjedd. Ved å foreta en risikovurdering av organisasjonen, kommer en bedre i posisjon til å utarbeide gode tiltaksplaner og redusere mulige smutthull ved å etablere klare rutiner og sikre tekniske løsninger.

 

Det viktigste tiltaket er likevel å investere tid i å bygge kultur og jobbe med menneskene i organisasjonen. Ved å øke bevisstheten omkring hva økonomisk mislighold faktisk er og hvilke konsekvenser det vil kunne ha for den enkelte og organisasjonen, vil lysten til å begå ulovligheter svekkes betraktelig. Idrettsmiljøene må i større grad ha et uttalt budskap om nulltoleranse for enhver form for økonomisk snusk, og ikke selv gjøre seg til offer for kriminell atferd.

 

Oslo Idrettskrets har i flere år fremmet forslag om å opprette en egen enhet for granskning av økonomiske saker i idrettsorganisasjonen. I begrunnelsen for forslaget heter det:

 

”Det tradisjonelle underslaget i klubbkassa er avlost av mer raffinerte metoder og handlinger, som uriktig regnskapsførsel, korrupsjon, forfalskninger, juks med tilskuddsordninger og bestikkelser. Anleggsutbyggingen kan også åpne for uakseptable handlinger innen idretten. Slike saker er ressurskrevende, og krever kompetanse ut over det hvert enkelt organisasjonsledd er i besittelse av. …”

 

Forslaget har blitt nedstemt av Idrettstinget i flere runder, med den begrunnelse at det ikke er ressurser til å drive en slik enhet og at dette er saksforhold som primært tilligger politiet og påtalemyndighet å behandle.

 

Å ha parallelle systemer er i seg selv uheldig, all den tid det kan medføre ulik håndtering av potensielt like sakskompleks og merbruk av ressurser og kompetanse. At idretten imidlertid har behov for et internt ekspertorgan, som kan bistå organisasjonsleddene å håndtere disse sakene, uten at det innebærer ”granskning”, har tidens utvikling dessverre vist at er nødvendig.

 

Det er viktig å holde fast ved idrettens kjerneverdier og ideologi om fair play, og ikke la det undergraves av enkeltpersoners behov for å utnytte systemet. Vi må sørge for å bevare og styrke det positive arbeidet som gjøres for lek og konkurranse, og vise at idrett, fokus på åpenhet, inkludering og samarbeid i stedet kan være med å bekjempe en uønsket utvikling i samfunnet.

 

 

Welcome! Share this: