Forsvarlige, tilrettelagte og funksjonelle anlegg er en avgjørende faktor for å kunne tilby aktivitet, idrett og friluftsliv til befolkningen. Alle bygningseiere vet at dette koster, og at betydelige ressurser må til for å administrere, prosjektere og drifte.

 

Ved å gjøre litt undersøkelser er det mulig å finne smarte og gode finansieringsordninger. Det eksisterer et stort antall fond, legater, tilskudd og prosjekteringstøtte som er øremerket eller særlig egnet for bygg og drift av anlegg.

 

Sitter dere med et ønske om å realisere et byggeprosjekt, eller har behov for å rehabilitere eksisterende, er det derfor vel verdt å investere tid på å sondere mulighetene. Kanskje planene kan realiseres raskere og enklere enn først antatt?

 

Finanser – statlige kroner

 

Regjeringens visjon om ”Idrett og fysisk aktivitet for alle” ligger til grunn for statens bevillinger og støtte til rehabilitering og bygg. Tiltak rettet barn og unge, bevegelseshemmede og personer som har særlig behov for å komme i gang med fysisk aktivitet, prioriteres i første rekke.  Retningslinjene sier videre at støtten skal fordeles mellom private, organisert virksomhet i (idretts)organisasjoner og kommunale og fylkeskommunale tiltak. Det legges til grunn at bygg med stort brukspotensial skal favoriseres, noe de siste årenes økende antall flerbrukshaller er et godt eksempel på.

 

For 2018 ble det utdelt rekordhøye 2 824,8 millioner kroner i spillemidler til idrettslige formål! Spillemiddelordningen er vel kjent, men erfaringsmessig unnlater også en del å søke. Søknadsprosessen kan virke både omstendelig og lang, så dersom dere vurderer å søke, er mitt råd å ta kontakt med kommunen for veiledning i prosedyre og frister.  På Kulturdepartementets nettside www.anleggsregisteret.no og i veilederen for spillemidler 2019, finnes også all nødvendig informasjon.

 

FriFond er en annen statlig støtteordning verdt å nevne. Dette ble opprettet av Stortinget i 2000 med formål å stimulere til barn og unges frivillige aktivitet på lokalt nivå. Også dette er penger fra overskuddet i Norsk Tipping og bevilges over statsbudsjettet. Både frivillige organisasjoner og frittstående grupper og foreninger kan søke. Midlene gis til et bredt spekter av tiltak og arrangementer, og søknader behandles og innvilges løpende gjennom året.

 

Et siste tips er å forhøre seg direkte med kommune og fylkeskommune, om det eksisterer andre tilskudd og fond utelukkende tiltenkt deres lokalområde.

 

Finanser – private initiativ og næringsliv

 

Hvert år deles det ut milliarder av kroner fra bedrifter, stiftelser og organisasjoner til idrett og aktivitetsprosjekter. Eksempelvis har Gjensidigestiftelsen siden oppstart i 2007 delt ut om lag 2 milliarder kroner fordelt på 6500 ulike prosjekter. Andre eksempler er Kavlifondet, Sparebankstiftelsen, og Zero-prosjekt og Enova, som særlig retter seg mot miljøvennlige prosjekter.

 

I ”klubbguiden” på NIFs nettsider er det også samlet et utvalg av tilskudd- og støtteordninger. Noen forvaltes av NIF sentralt, særforbund eller underliggende organisasjonsledd, mens andre er private ordninger.

 

Et siste tips jeg vil nevne er www.tilskuddsportalen.no. Dette er en database med oversikt over ca 2500 tilskudd. Siden er et verktøy tiltenkt forvaltningen og frivillige organisasjoner, for å forenkle deres arbeid med å finne frem i jungelen av muligheter. Ta kontakt med kommunen deres og undersøk om de abonnerer på denne, og få bistand til å søke aktuelle tilskudd.

 

Givergleden i det private næringsliv er stor, så bruk mulighetene!

 

Søknadsprosedyre og formalia

 

Hvilke krav som stilles til søknad, tidsfrister og rapportering varierer stort. Det er viktig å sette seg godt inn i hva som gjelder for de enkelte ordningene, og det kan være lurt å kontakte ”eieren” dersom noe er uklart.

 

Det anbefales ikke å utarbeide en standardsøknad som brukes på flere alternativer. Mitt tips er å utarbeide en prosjektbeskrivelse, som inkluderer et tentativt budsjett. Dette er ressursbesparende når dere skal i gang med flere søknadsprosesser. Det er viktig at hele organisasjonen er involvert i dette arbeidet, da en solid forankring og inkludering av alle engasjerte viser ”tilskuddseier” at prosjektet er realistisk og gjennomførbart, og dermed fortjener støtte.

 

Når kalenderen nå viser september, og plan- og budsjettarbeid for 2019-prosjekter skal fastsettes utover høsten er det viktig å ha dette på agendaen, for ikke å gå glipp av søkemuligheter. Det er et stort behov for anlegg der ute, og gode initiativ bør oppmuntres og støttes!

 

                      Lykke til med høstens prosjekter!

 

 

Welcome! Share this: