Det nærmer seg tiden på året for årsmøte i selskaper, lag og foreninger. Valgkomiteene er forhåpentligvis godt i gang med arbeidet sitt og telefoner gjøres til aktuelle kandidater.  Å få spørsmål om å sitte i et styre, mener jeg bør være en tillitserklæring. Det innebærer en posisjon til å kunne påvirke utvikling av organisasjonen, samt føre kontroll med at den daglige driften skjer i tråd med organisasjonens vedtatte planer.   

Et godt sammensatt styre skal ideelt sett være en ressurs for organisasjonen. Styremedlemmenes ulike erfaringer og kompetanse skal komplettere hverandre, og nyttes til å oppnå ønskede målsetninger. Dette er like aktuelt for små, som store enheter, inklusiv det frivillige organisasjons- og foreningslivet.

Styrearbeid er viktig, utfordrende og spennende!

Ansvar. Til styret og vervet som styremedlem tilligger både et kollektivt og personlig ansvar. Dersom organisasjonen påføres et økonomisk tap eller blir ilagt straffeansvar, kan den enkelte i prinsippet bli gjort ansvarlig dersom vedkommende ikke har fulgt opp vervet på forsvarlig vis. Praktisk kan vi tenke oss tilfeller der arbeidsforhold, offentlige pålegg eller eksterne avtaler ikke har blitt overholdt korrekt. Hvilke krav som stilles til den enkelte vil kunne variere noe, blant annet ut ifra faglig bakgrunn, posisjon i styret og hvilken rolle personen har hatt i den konkrete saken. Om det skal settes en generell linje, kan vi si at styremedlemmet i det minste må ha opptrådt på en måte som kan karakteriseres uaktsomt.

Et sentralt spørsmål er om personen har handlet på en slik måte som det med rimelighet må kunne kreves i tilsvarende situasjon.

Kollektivt ansvar. Styret må være bevisst sin rolle i forhold den daglige ledelsen. Det er daglig leder som har det overordnede administrative ansvaret, og som skal besørge den kontinuerlige driften. Uansett om administrasjonen består av 1 eller 150 personer, er det sentralt å sørge for godt samarbeid og tett dialog med styret. Styret har et selvstendig ansvar til å holde seg oppdatert om organisasjonens arbeid, økonomi og forvaltning, og i tillegg en plikt til å agere, dersom det oppdages feil og forsømmelser.

Oppskrift på et vellykket styre? Hvordan styrearbeid foregår og organiseres ute i de tusener av ulike selskaper, lag og foreninger, varierer enormt. Naturligvis mye på grunn av organisasjonens størrelse og hvilken type aktivitet som drives, men også fordi det er store forskjeller i oppfatningen av hva et styre skal/bør gjøre og personlige engasjement.

Det siste først; sørg for å verve mennesker til styreposisjoner, som har lyst og en ærlig intensjon om å gjøre en innsats for organisasjonen. Uansett om vervet er lønnet eller ei, kommer de beste resultater med personer som tar ansvar og evner å utføre.

Betryggende, skikkelig saksbehandling kjennetegnes av gode rutiner og forutsigbarhet. Etabler en praksis for styrearbeidet, som bidrar til at alle saker behandles forsvarlig og grundig. Legg års- og møteplaner, deleger ansvar til styremedlemmer, følg opp og inkluder administrasjon, og gjør styrets arbeid synlig ute i organisasjonen for øvrig. Og helt basic; dokumenter og skriv protokoller fra styrets diskusjoner og vedtak. Dette skaper notoritet, og viser at styret i fellesskap og det enkelte styremedlem har skjøttet sitt ansvar på aktsomt vis.

Lykke til med et aktivt år, fullt av planer og solid innsats!  

Welcome! Share this: