Enhver som på en eller annen måte har erfaring med bygg- og anleggssaker, vet hva det vil si å smøre seg med tålmodighet og måtte holde ut frustrasjon for tidkrevende og byråkratiske prosesser. Papirbunken vokser etter hvert som planer og søknader sendes, og det kan virke ustoppelig hvor mange instanser som må involveres før spaden kan settes i jorda og anlegget ta form.

Granavolden-plattformen. Regjeringspartiene har blitt enige om å jobbe for en raskere og mer effektiv planprosess på kommunalt og statlig nivå. Det skal jobbes for å harmonisere regelverket som regulerer plan og bygg, og det er en intensjon om å styrke lokaldemokratiet og omstrukturere saksbehandlingsprosessen, for å få til en reduksjon i antall statlige innsigelser. Videre er det bred enighet om å kanalisere flere kroner til fleridrettsanlegg, og bedre vilkårene for å drive organisert idrett og frivillighetsarbeid.  

Så langt så godt.

Anleggspolitisk program 2019 – 2024. 8. april i år vedtok Norges Idrettsforbund ny anleggsstrategi. Intensjonen er å skape et overordnet planverk for hele organisasjonen, med ”mål om å få bygget anlegg slik at all aktivitet kan gjennomføres og at idrettslagenes kostnader ved bruk av anlegg reduseres”. Det pekes på at det er behov for å tenke mer helhetlig, innovativt og strategisk, skal de harde prioriteringene la seg gjennomføre. Det understrekes også at en avgjørende faktor er et styrket samarbeid og felles innsats – både internt i idrettsorganisasjonen, og ikke minst mellom idretten og offentlige myndigheter.

NIF mener anleggspolitikken de neste årene må være enda mer kunnskapsbasert og at tiltakene må iverksettes på grunnlag av befolkningsutviklingen, aktivitetstrender og nye måter å være i aktivitet på, både organisert og uorganisert.

Strategien inneholder en klar invitasjon – og oppfordring – til myndighetene om å ta en større del av investeringskostnadene, og at det er behov for mer forutsigbare støtteordninger for idrettslag som ønsker å ta oppgaven og ansvaret ved å eie, bygge og drifte anlegg. Det fremsettes et klart ønske om at idretten må få større innflytelse over anleggsutviklingen i Norge, og at NIF kan beslutte hva organisasjonen kan ha ansvar for og hva som er ønsket av statlige bidrag.

Samarbeid og forsvarlige rammevilkår. To gjennomgående uttrykk i Anleggspolitisk program er samarbeid og langsiktig planlegging. I mine øyne, helt avgjørende faktorer for en samfunnsutvikling hvor vi må gjøre fremtidsrettede og bærekraftige løsninger på alle nivåer; sosialt, økonomisk og miljømessige. Da holder det ikke at NIF og norske myndigheter styrker sitt samarbeid, da idretts- og anleggspolitikken ses i sammenheng med mange samfunnsområder. Verdien av tilgang til gode aktivitetsarenaer er uvurderlig; som forebyggende folkehelsearbeid, samhold, integrering og internasjonale relasjoner, for å nevne noe.  

Et overordnet mål om å redusere kostnadene og utnytte hver krone er da også helt elementært. Dette må også gjelde i selve planprosessen, som vi vet er resursskrevende. Regjeringens mål om effektivisering og å flytte mer makt lokalt, er et godt utgangspunkt. Samtidig må ikke dette gå på bekostning av forsvarlige og kunnskapsbaserte prosesser. Vi har behov for regelverk og systemer, som ivaretar grunnleggende garantier om et forsvarlig forvaltningsarbeid, herunder og særlig en aktiv veiledningsplikt, kompetente fagpersoner og beslutningstakere, garanterte tidsrammer og likebehandling.

Erfaring og kunnskap. Kulturdepartementet har denne våren startet med arbeidet til ny idrettsmelding, som skal danne grunnlaget for den statlige idrettspolitikken i årene fremover. I den anledning inviteres publikum til å komme med innspill og bidra til en så helhetlig og tverrfaglig utredning som mulig. Det legges opp til åpne innspillsmøter og skriftlige bidrag kan sendes inn før årets omme.

Her er det gode muligheter til å påvirke fremtidige politiske beslutninger!

Benytt derfor anledningen til å dele erfaringer og historier fra deres organisasjon med de som sitter med makt og pengesekk. Uten deres kompetanse og interesse for levedyktige løsninger stopper utviklingen av norsk idrett og frivillig arbeid.

Publisert i Idrett & Anlegg nr. 3 – 2019

Welcome! Share this: